Verzending en Retourneren

Bedankt voor je bestelling! Wat gebeurt er nu met jouw pakket? 

1. Heb jij van maandag t/m vrijdag een bestelling voor 16.00uur geplaatst? Dan zijn deze geweldige producten de volgende dag bij je thuis! Stel we hebben ze niet op voorraad, dan duurt het maximaal 5 dagen. Na 5 dagen nog niet binnen? Neem dan alsjeblieft even contact met ons op als wij dat nog niet hebben gedaan!
2. Wannneer jouw gekozen product er niet meer is en het uit ons assortiment is dan krijg je gewoon al je geld terug. Hier hebben wij 14 dagen voor. Maar we proberen het zo snel mogelijk terug te storten. 

 

Jeeeej je hebt je bestelling binnen! Alleen het is niet wat je had verwacht? Terug sturen mag! Wil je wel even rekening houden met de volgende puntjes? 

1. Je mag de bestelling natuurlijk uitpakken! Maar je mag de producten niet gebruiken. 
2. Jij betaalt de retourkosten, maar de verzendkosten van je bestelling wordt netjes aan je terugbetaalt. 
3. Heb je een defect product? Bel ons even. Sommige producten hebben een aparte gebruiksaanwijzing, misschien is het toch niet kapot ;)
4. Als het goed is heb je een herroepingsformulier van ons gekregen bij jouw bestelling. Het wijzigd zich vanzelf. Maar wanneer je er toch niet uitkomt neem dan contact met ons op via de mail of via de telefoon. 
5. Je hebt 14 dagen bedenktijd. 

 

Dat was het! 

Liefs Team Cosmetica-Allure 

P.s. Het hele officiele gedoe allemaal vind je hieronder. Mocht je dat heel interessant vinden. 
 

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1 Haar & Beautystudio Allure : gevestigd te Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52472310 handelend onder de naam Haar & Beautystudio Allure .
2 Website: de website van Haar & Beautystudio Allure , te raadplegen via cosmetica-allure en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Haar & Beautystudio Allure en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Haar & Beautystudio Allure en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Haar & Beautystudio Allure zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Haar & Beautystudio Allure slechts bindend, indien en voor zover deze door Haar & Beautystudio Allure uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Haar & Beautystudio Allure afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Haar & Beautystudio Allure kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Haar & Beautystudio Allure afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Haar & Beautystudio Allure kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Haar & Beautystudio Allure en het voldoen aan de daarbij door Haar & Beautystudio Allure gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Haar & Beautystudio Allure onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Haar & Beautystudio Allure het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Haar & Beautystudio Allure kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Haar & Beautystudio Allure op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Haar & Beautystudio Allure heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Haar & Beautystudio Allure is ontvangen, stuurt Haar & Beautystudio Allure de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Haar & Beautystudio Allure is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1 dag mits het product maandag t/m donderdag voor 16.00 uur besteld is. Vrijdag t/m zondag besteld is dinsdag in huis. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Haar & Beautystudio Allure. Wanneer producten niet voorradig zijn zal de levertermijn 5 dagen bedragen.
4 Indien Haar & Beautystudio Allure de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Haar & Beautystudio Allure raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Haar & Beautystudio Allure is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Haar & Beautystudio Allure binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Haar & Beautystudio Allure een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Het product mag niet gebruikt zijn.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Haar & Beautystudio Allure , of op andere ondubbelzinnige wijze aan Haar & Beautystudio Allure kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Haar & Beautystudio Allure bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Haar & Beautystudio Allure
Rijksweg Noord 17
6661 KA, Elst

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Haar & Beautystudio Allure de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Haar & Beautystudio Allure aanbiedt het product zelf af te halen, mag Haar & Beautystudio Allure wachten met terugbetalen tot Haar & Beautystudio Allure het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Betaling
1 Klant dient betalingen aan Haar & Beautystudio Allure volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Haar & Beautystudio Allure is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Haar & Beautystudio Allure is gewezen op de te late betaling en Haar & Beautystudio Allure de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Haar & Beautystudio Allure gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Haar & Beautystudio Allure kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1 Haar & Beautystudio Allure staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Haar & Beautystudio Allure er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Haar & Beautystudio Allure , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Haar & Beautystudio Allure daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Haar & Beautystudio Allure de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante 3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Haar & Beautystudio Allure
Rijksweg Noord 17
6661 KA, Elst
tel 0481-373131
e info@haarstudioallure.nl
KvK 52472310
BTW NL850461170B01
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Haar & Beautystudio Allure , dan kan hij bij Haar & Beautystudio Allure telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Haar & Beautystudio Allure geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Haar & Beautystudio Allure binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Persoonsgegevens
1 Haar & Beautystudio Allure verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Haar & Beautystudio Allure gevestigd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

© 2015 - 2020 cosmetica-allure Kerasilk Specialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel